Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 13 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
05/TB-HĐND 17/04/2023 Đang có hiệu lực
02/TB-HĐND 03/03/2023 Đang có hiệu lực
16/TB-HĐND 14/12/2022 Đang có hiệu lực
18/BC-HĐND 14/12/2022 Đang có hiệu lực
02/TB-HĐND 18/02/2022 Đang có hiệu lực
01/HĐND-VP 05/01/2022 Đang có hiệu lực
01/BC-HĐND 05/01/2022 Đang có hiệu lực
01/TB-HĐND 04/01/2022 Đang có hiệu lực
40/NQ-HĐND 22/12/2021 Đang có hiệu lực
33/NQ-HĐND 23/11/2021 Đang có hiệu lực
25/NQ-HĐND 14/07/2021 Đang có hiệu lực
20/NQ-HĐND 14/07/2021 Đang có hiệu lực
11/NQ-HĐND 29/06/2021 Đang có hiệu lực