Số ký hiệu 92/KH-UBND
Trích yếu KH hực hiện Kế hoạch số 1026/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh triển khai Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
Lĩnh vực Văn bản địa phương
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản hành chính
Người ký
Ngày ban hành 27/04/2023
Ngày có hiệu lực 27/04/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
KH hực hiện Kế hoạch số 1026/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh triển khai Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
Số ký hiệu: 92/KH-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 27/04/2023

Văn bản liên quan