Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tài liệu Kỳ họp 12 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Mười Một Xem chi tiết
2 Kết quả kỳ họp 11 HĐND huyện khóa XII Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Mười Một Xem chi tiết
3 Tờ trình kỳ họp 11 HĐND huyện khóa XII Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Mười Một Xem chi tiết
4 Báo cáo phục vụ kỳ họp 11 HĐND huyện khóa XII Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Mười Một Xem chi tiết
5 Nghị quyết 09 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Mười Xem chi tiết
6 Nghị quyết 08 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Mười Xem chi tiết
7 Kết quả kỳ họp 10 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Mười Xem chi tiết
8 Nghị quyết 07 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Mười Xem chi tiết
9 Nghị quyết 06 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Mười Xem chi tiết
10 Nghị quyết 04 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Mười Xem chi tiết
11 Nghị quyết 03 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Mười Xem chi tiết
12 Nghị quyết 02 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Mười Xem chi tiết
13 Tài liệu phục vụ kỳ họp Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Mười Xem chi tiết
14 Kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Chín Xem chi tiết
15 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Chín Xem chi tiết
16 Kết quả kỳ họp thứ 8 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Tám Xem chi tiết
17 KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ BA Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Ba Xem chi tiết
18 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 8 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Tám Xem chi tiết
19 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 7 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Bảy Xem chi tiết
20 Tài liệu phục phụ kỳ họp thứ 6 (nhiệm kỳ 2021-2026) Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Sáu Xem chi tiết