Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Chín Xem chi tiết
2 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Chín Xem chi tiết
3 Kết quả kỳ họp thứ 8 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Tám Xem chi tiết
4 KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ BA Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Ba Xem chi tiết
5 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 8 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Tám Xem chi tiết
6 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 7 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Bảy Xem chi tiết
7 Tài liệu phục phụ kỳ họp thứ 6 (nhiệm kỳ 2021-2026) Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Sáu Xem chi tiết
8 Nghị quyết 05 Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Mười Xem chi tiết
9 Kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Năm Xem chi tiết
10 Kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Tư Xem chi tiết
11 Kết quả kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Ba Xem chi tiết
12 Kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XII Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Hai Xem chi tiết
13 Kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XII Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Nhất Xem chi tiết
14 KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ BẢY Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Bảy Xem chi tiết
15 KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ SÁU Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Sáu Xem chi tiết
16 KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ NĂM Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Năm Xem chi tiết
17 KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ TƯ Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Tư Xem chi tiết
18 KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ NHẤT Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Nhất Xem chi tiết
19 KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ HAI Khóa XII (2021-2026) Kỳ họp thứ Hai Xem chi tiết