Văn phòng HĐND và UBND


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bùi Minh Hùng
Ông Bùi Minh Hùng

Chức vụ: Chánh Văn phòng

2 Phan Thanh Vũ
Ông Phan Thanh Vũ

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

3 Nguyễn Thiều Hiền Mai
Bà Nguyễn Thiều Hiền Mai

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng