UBND Huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Văn Sinh
Ông Lê Văn Sinh

Chức vụ: Chủ tịch UBND

2 Nguyễn Chí Dân
Ông Nguyễn Chí Dân

Chức vụ: Phó Chủ tịch

3 Ngô Đức An
Ông Ngô Đức An

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

4 Trương Văn Trung
Ông Trương Văn Trung

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

5 Bùi Minh Hùng
Ông Bùi Minh Hùng

Chức vụ: Chánh Văn phòng

6 Phan Thanh Vũ
Ông Phan Thanh Vũ

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

7 Nguyễn Thiều Hiền Mai
Bà Nguyễn Thiều Hiền Mai

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng