Huyện Núi Thành tiếp tục nỗ lực cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Núi Thành năm 2023.

Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của huyện Núi Thành đạt 87,93 điểm, xếp hạng 04/18 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam, xếp hạng Tốt (tăng 9,22 điểm và tăng 6 bậc so với năm 2021); Chỉ số hài lòng năm 2022 của huyện Núi Thành đạt 95,9%, xếp hạng 01/18 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam được khảo sát (tăng 29,62% và tăng 16 bậc so với năm 2021).

Núi Thành triển khai thực hiện cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Núi Thành vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ vừa đưa ra tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thông tư nêu rõ các tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Huyện Núi Thành ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính là hoạt động của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Nhiều kết quả tích cực từ công tác cải cách hành chính năm 2022

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt và lâu dài trong chiến lược xây dựng và phát triển của huyện; Cải cách hành chính (CCHC) phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, chất lượng điều hành của cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở.

Nỗ lực của huyện Núi Thành trong việc thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính

   UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính (PARI) năm 2022 của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

Chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công cho bưu điện thực hiện

Ngày 27/3/2021 Thủ tướng chính phủ ký ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg, về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện có chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính(TTHC). Nhằm thúc đẩy chuyển giao một phần công việc cho doanh nghiệp bưu chính công ích.

Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngày 6/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.

Quảng Nam phấn đấu đến cuối tháng 6/2023, hoàn thành chuyển giao 100% thủ tục hành chính qua bưu chính công ích.

   Chiều 10/2/2023, huyện Núi Thành tham dự hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Đề án triển khai cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên theo Quyết định số 2114 ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì Hội nghị.

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022

Năm 2022, UBND huyện Núi Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực.