Chuyển đổi số ở Núi Thành lấy người dân làm trung tâm

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 12/4/2021 về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó xác định Chuyển đổi số phải hướng đến lợi ích của người dân và lấy người dân làm trung tâm.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam tập huấn phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số tại huyện Núi Thành.

Sáng 17/05/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Núi Thành tổ chức lớp tập huấn phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số trên địa bàn xã Tam Giang.

Huyện Núi Thành tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử và DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Thực hiện theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 2854/KH-UBND về Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Huyện Núi Thành thành lập “Tổ tuyên truyền thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND huyện về Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện Núi Thành năm 2022

Phát triển chính quyền điện tử và an toàn thông tin mạng huyện Núi Thành năm 2022

Với mục đích xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; các văn bản chỉ đạo về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, triển khai thực hiện ký số văn bản điện tử, triển khai thí điểm Bộ Tiêu chí Chuyển đổi số cấp xã do UBND tỉnh ban hành.

Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2637/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Huyện Núi Thành nổ lực để thực hiện cải cách hành chính

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021. Theo đó, Huyện Núi Thành đứng thứ vị trí 17/17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện Núi Thành.

Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, ngày 19/4/2022, UBND huyện Núi Thành ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về phát động đợt thi cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Kế hoạch số 8079/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025.