Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính để xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Tăng cường chấn chỉnh, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn và thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính

    Trong những năm vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số quốc gia, qua đó đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, từng bước đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cắt giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ủy quyền cho người đứng đầu giải quyết 57 thủ tục hành chính.

   Ngày 16/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký quyết định ủy quyền cho người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết 57 thủ tục hành chính (TTHC).

Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Cung ứng dịch vụ hành chính công (DVHCC) trực tuyến là nội dung quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC), góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước.

Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 13/7/2023, Thủ tướng ký ban hành Công điện 644/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp...

Núi Thành thi đua xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch

Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ và cải thiện sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện Núi Thành, Ủy ban nhân dân huyện phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Huyện Núi Thành đưa ra các biện pháp để thực hiện tốt  công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện

    Chỉ số PAR INDEX là từ viết tắt của Public Administration Reform Index (Chỉ số cải cách hành chính); Chỉ số PAPI là từ viết tắt của The Vietnam Provincial Governance and Public Administration Performance Index (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh); Chỉ số SIPAS là từ viets tắt của Satisfaction Index of Public Administrative Services (Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước).

Tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch”

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ và cải thiện sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch”.

Đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 27/6, UBND tỉnh có Công văn 4068 yêu cầu các sở, ban ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thực hiện rà soát, đối chiếu làm sạch và nhập  dữ liệu người có công trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc  gia về dân cư

Tại Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đặt ra mục tiêu phục vụ 5 nhóm tiện ích như sau: