Quy hoạch chung Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.