Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Núi Thành

Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Núi Thành

Thông báo kế hoạch sử dụng đất đến năm 2023 trên địa bàn huyện

Thông báo kế hoạch sử dụng đất đến năm 2023 trên địa bàn huyện