Xã Tam Anh Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Sáng ngày 24/5/2024, tại hội trường đa năng cơ quan hành chính xã Tam Anh Nam. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Anh Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung về công tác tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Xã Tam Anh Nam phát động phong trào toàn dân thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.

Phân loại rác thải tại hộ gia đình là một mô hình đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành tổ chức phát động, triển khai thực hiện trên địa bàn xã từ năm 2022.

Tam Hoà tổ chức toạ đàm nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở cơ sở

Hoạt động hòa giải ở cơ sở có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội. Hòa giải ở cơ sở không chỉ là phương thức giải quyết hiệu quả các tranh chấp mà còn là một phương thức phổ biến giáo dục pháp luật thiết thực, nhằm giữ gìn, duy trì đoàn kết trong nội bộ trong nhân dân; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng dân cư; hướng tới xây dựng một xã hội đồng thuận, đoàn kết, cùng thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước đề ra. Vừa qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Hoà phối hợp với Uỷ ban Nhân dân xã tổ chức toạ đàm nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở cơ sở năm 2024.

Tam Hòa tổ chức giám sát việc thực hiện chương trình hành động của Đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Vừa qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hoà tổ chức giám sát việc thực hiện chương trình hành động của Đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị Phản biện xã hội dự thảo Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Núi Thành đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sáng ngày 02/4/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Núi Thành đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ông Nguyễn Quốc Vũ, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Xã Tam Hoà tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hoà phối hợp với Công an xã Tam Hoà tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Khu dân cư thôn Xuân Tân.

Tam Hải tổ chức Ngày hội Văn hóa – Thể thao thanh niên các tôn giáo và thanh niên địa bàn các khu dân cư xã Tam Hải lần thứ I

Ngày 24 tháng 3 năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hải phối hợp với Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xã tổ chức Ngày hội Văn hóa – Thể thao thanh niên các tôn giáo và thanh niên địa bàn khu dân cư lần thứ I với những hoạt động nội dung phong phú và đa dạng.