Đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

Đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

Về thống nhất bổ sung một số dự án đầu tư công năm 2021

Về thống nhất bổ sung một số dự án đầu tư công năm 2021

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về thống nhất điều chỉnh một số công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về thống nhất điều chỉnh một số công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

Phê duyệt danh mục, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của các công trình sử dụng nguồn kinh phí chi đầu tư thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 của xã Tam Giang, Tam Mỹ Đông

Phê duyệt danh mục, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của các công trình sử dụng nguồn kinh phí chi đầu tư thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 của xã Tam Giang, Tam Mỹ Đông