Vai trò của ''Tổ công nghệ số cộng đồng'' trong chuyển đổi số

Với mục tiêu triển khai hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, của tỉnh, của huyện, hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng.

 Và việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân hiệu quả sử dụng công nghệ số chính là nhiệm vụ của những Tổ công nghệ số cộng đồng.  

Theo đó, chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam, dịch vụ công của tỉnh cũng như của huyện, xã. Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ hỗ trợ cho người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; giúp người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, xuất phát từ nhu cầu tự nhiên và tạo ra giá trị thiết thực đối với người dân. 

Hiện nay, huyện Núi Thành đã triển khai 236 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nhưng tỷ lệ người dân nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh còn hạn chế. Việc hướng dẫn cho người dân biết và sử dụng được thành thạo các dịch vụ công là việc làm hết sức quan trọng, góp phần triển khai hiệu quả chương trình cải cách hành chính cũng như chuyển đổi số của huyện.

Các nhiệm vụ chính mà  “Tổ công nghệ số cộng đồng” phải thực hiện để hướng dẫn cho người dân gồm: biết sử dụng thành thạo các ứng dụng dùng chung phục vụ cho hoạt động Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số như Cổng dịch vụ công, một cửa điện tử, Smart Quảng Nam, Egov Quảng Nam. Để thực hiện được điều này, UBND huyện cần có kế hoạch để đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng các kiến thức về công nghệ thông tin cho các  “Tổ công nghệ số cộng đồng” . Hướng dẫn tổ công nghệ cộng đồng sử dụng Cổng dịch vụ công trong thực hiện các thủ tục hành chính, cách thức tạo tài khoản, đăng nhập, tra cứu thủ tục hành chính, chuẩn bị hồ sơ điện tử, nộp hồ sơ điện tử. Các cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Scan văn bản trên mobile để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng dùng chung trên điện thoại Smart: Cài đặt ứng dụng Smart Quảng Nam, Egov Quảng Nam – Giới thiệu về các tính năng của ứng dụng.

 

Tin liên quan