Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Ngày 31/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 5798/KH-UBND về Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho toàn xã hội về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Tuyên truyền đến toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước trên tinh thần “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Làm cho mỗi người dân thấy được vai trò trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thấy được ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển.

UBND tỉnh yêu cầu hoạt động tuyền thông phải đảm bảo đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Triển khai nhiệm vụ truyền thông phải bám sát với thực tiễn của mỗi đơn vị, địa phương, đảm bảo làm cho toàn xã hội hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10./. 

Tin liên quan