Cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính ở huyện

Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của huyện Núi Thành đạt 78.71 điểm, xếp hạng 10/18 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam, xếp hạng khá (tăng 3.9 điểm và tăng 3 bậc so với năm 2020); Chỉ số hài lòng năm 2021 của huyện Núi Thành đạt 66,28%, xếp hạng 17/17 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam được khảo sát (giảm 21,42% và giảm 09 bậc so với năm 2020).

                  Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện chất lượng phục vụ, cung ứng dịch vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, góp phần cải thiện điểm số và vị trí thứ bậc của huyện, ngày 23/8/2022, UBND huyện Núi Thành ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về việc cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Núi Thành năm 2022.

          Mục tiêu của kế hoạch đặt ra, Phấn đấu đưa vị thứ xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của huyện (PAR INDEX) trong năm 2022 ở tốp 8 huyện, thị xã, thành phố. Để thực hiện được điều này, cần tập trung cải thiện, nâng cao điểm số đối với từng lĩnh vực cải hành chính của huyện, cụ thể: Lĩnh vực “Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính”: Phấn đấu đạt 13,5/15 điểm tối đa (tăng 0.09 điểm so với năm 2021 là 13.41 điểm); Lĩnh vực “Cải cách thể chế”: Phấn đấu đạt 6.6/7 điểm tối đa (tăng 0,05 điểm so với năm 2021 là 6,55 điểm); Lĩnh vực “Cải cách thủ tục hành chính”: Phấn đấu đạt 23/27 điểm tối đa (tăng 3.38 điểm so với năm 2021 là 19,62 điểm); Lĩnh vực “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước”: Phấn đấu đạt 7,4/8 điểm tối đa (tăng 0,13 điểm so với năm 2021 là 7,27 điểm);  Lĩnh vực “Cải cách chế độ công vụ”: Phấn đấu đạt 16,6/17,5 điểm tối đa (tăng 0,04 điểm so với năm 2021 là 16,56 điểm); Lĩnh vực “Cải cách tài chính công”: Phấn đấu đạt 7/8,5 điểm tối đa (tăng 0.82 điểm so với năm 2021 là 6,18 điểm); Lĩnh vực “Hiện đại hóa nền hành chính”: Phấn đấu đạt 14/17 điểm tối đa (tăng 4,87 điểm so với năm 2021 là 9,13 điểm).

          Theo kế hoạch, có 8 nhóm giải pháp cần thực hiện để nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính ở huyện gồm:

          Một là, Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong cải cách hành chính, với mục tiêu hoàn thành 100% nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính huyện Núi Thành năm 2022; Nâng cao chất lượng văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và đẩy mạnh đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện.

          Hai là, Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật với mục tiêu thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

          Ba là, Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) với mục tiêu kiểm soát được 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo thời gian quy định và được công bố kịp thời theo quy định; Công bố, công khai mọi TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ trên cổng Thông tin điện tử của huyện.

          Bốn là, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

          Năm là, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

          Sáu là, cải cách tài chính công .

          Bảy là, Xây dựng và phát Chính quyền điện tử, Chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; đảm bảo mọi văn bản được lưu hành trên môi trường mạng (trừ văn bản mật). nâng mức độ giải quyết các TTHC lên cấp độ 3,4.

          Tám là, tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

 

         

Tin liên quan