Huyện Núi Thành đề ra các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI tỉnh Quảng Nam

PAPI (The Vietnam Provincial Governance and Public Administration Performance Index) là chương trình nghiên cứu quan trọng về quản trị do Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam khởi xướng từ năm 2009.

           Chỉ số PAPI đo lường và so sánh trải nghiệm, cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh/thành phố tại Việt Nam nhằm thúc đẩy xây dựng quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân.

            Năm 2021, PAPI Quảng Nam chỉ đạt 42,1 điểm, xếp vị thứ 35/63 tỉnh, thành. So năm 2020, PAPI địa phương đã bị giảm 1,18 điểm, giảm đến 14 bậc trên bảng xếp hạng. Theo phân tích, chỉ có 2/8 chỉ số nội dung tăng điểm là cung ứng dịch vụ công và quản trị điện tử (cung ứng dịch vụ công nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất, quản trị điện tử thuộc nhóm đạt điểm trung bình cao). Còn lại 6/8 chỉ số (tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công và quản trị môi trường) đều bị giảm điểm.

          Để cải thiện và nâng cao các nhóm đạt điểm thấp, duy trì và phát triển các nhóm đạt điểm cao cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong nỗ lực cải thiện hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Phát huy vai trò của người dân trong tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc huyện, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Đồng thời cải thiện sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước.

          Đối với sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở cần tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đầy đủ các quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể, các hội, nhóm…Thông tin đầy đủ cho người dân về các khoản đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, minh bạch trong từng khoản thu, chi; đồng thời giao Ban Thanh tra nhân dân hoặc Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát việc xây mới, tu sửa công trình.

          Thực hiện công khai, minh bạch trong các vấn đề sau: Công khai danh sách hộ nghèo, Công khai thu chi ngân sách, Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giá bồi thường, thu hồi đất, Công khai thông tin về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới; Đồng thời công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thường xuyên tổ chức các cuộc gặp, tiếp xúc với nhân dân,... để nhân dân nói lên nguyện vọng, phản ánh kiến nghị, tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các cơ chế, chính sách của Trung ương cũng như của địa phương.

          Trách nhiệm giải trình với người dân, phải nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu với người dân đối với các vấn đề khúc mắc; Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố giác của người dân; đồng thời Tiếp thu và phúc đáp đầy đủ những đề xuất, kiến nghị của nhân dân; Thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật tố cáo; Luật Tiếp công dân.

          Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công như: Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương, kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công Giáo dục, công bằng trong tuyển dụng vào khu vực công, Quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền địa phương.

          Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;  đồng thời  niêm yết công khai quy trình giải quyết các TTHC và niêm yết công khai các mức phí, lệ phí phải nộp.

          Tăng cường cơ sở hạ tầng để đáp ứng các dịch vụ công như: Y tế công lập, Giáo dục tiểu học công lập, Hạ tầng căn bản, Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn khu dân cư. Chú trọng việc đảm bảo môi trường sống, tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí.

          Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến đến người dân biết và sử dụng Cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện, xã, thị trấn trong việc khai thác tìm hiểu những chính sách, pháp luật đối với quyền lợi, nghĩa vụ của người dân và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời tuyên truyền và tổ chức tập huấn cho người dân biết sử dụng Internet để có thể khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC.

 

Tin liên quan