Núi Thành được Tỉnh phân bổ hơn 10 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới

.


Ngày 15 tháng 8 năm 2022, UBND Tỉnh quyết định Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương được trung ương phân bổ năm 2022 cho các địa phương, tổng số tiền:
243.240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi ba tỷ, hai trăm bốn mươi triệu đồng) để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.  Theo đó, 15 xã Nông thôn mới của huyện Núi Thành được 10.003.125.000 đồng,  trong đó 3 xã miền núi Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Trà đạt nông thôn mới năm 2021 mỗi xã được 1.466.875.000 đồng, 12 xã còn lại mỗi xã 466.875.000 đồng.

                                                        

Tin liên quan