Nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh

Ngày 26/7, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4910/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnhKết quả Chỉ số PAPI năm 2020 của tỉnh Quảng Nam đạt 42,1 điểm giảm 1,18 điểm và giảm 14 bậc so với năm 2020, thuộc nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình thấp. Để duy trì và phát huy kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 và các năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau

1.     Đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả thực hiện Chỉ số PAPI hằng năm của tỉnh đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã và nhân dân tại địa phương. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch và chủ động tổ chức thực hiện đầy đủ, bảo đảm thực chất, hiệu quả các nội dung thành phần của Chỉ số PAPI. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc; chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung thành phần Chỉ số PAPI thuộc trách nhiệm thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2.     Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định; thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các quy định không phù hợp với pháp luật do các cấp chính quyền ban hành. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã, gắn kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

3.     Sở Nội vụ:

Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục công tác kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Tổ chức triển khai khảo sát đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở về nhận thức và kết quả triển khai các nội dung liên quan Chỉ số PAPI, trên cơ sở đó xây dựng khung công việc, nhiệm vụ và mức độ đạt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Trên cơ sở kết quả Chỉ số PAPI năm 2021, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương tìm hiểu, học tập kinh nghiệm các mô hình, cách làm hay ở các tỉnh, thành phố có chỉ số PAPI cao, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp triển khai trên toàn tỉnh.

4.     Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chỉ số nội dung liên quan của Chỉ số PAPI đến người dân và chính quyền cơ sở, đồng thời đưa tin, bài phản ánh về kết quả triển khai thực hiện đến Nhân dân biết để tích cực hưởng ứng và kiểm tra, giám sát.

5.     Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Đất đai; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật Tiếp cận thông tin. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan trong việc chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền các cấp với nhân dân; tăng cường sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công./.

                                           

Tin liên quan