Các nhiệm vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Những năm qua được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, trình độ chuyên môn của đội ngũ trí thức trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

      

          Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 – 2025 cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

          Một là Quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết,
Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

          Hai là, Nâng cao trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác cán bộ trên tất cả các mặt quản lý nhà nước: tuyển dụng; bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển; công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.   

          Ba là, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu về cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo tinh thần Nghị quyết đề ra.

          Bốn là, Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước từ huyện đến cơ sở.

          Năm là, Tăng cường chất lượng công tác tham mưu; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu trong công tác cán bộ nhằm cụ thể hoá các văn bản quy phạm pháp luật và thống nhất trong triển khai thực hiện.

          Sáu là, Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm cơ cấu hợp lý; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bảy là, Thực hiện quy hoạch cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo hướng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, có tính đến nhu cầu và khả năng phát triển, kết hợp đào tạo bồi dưỡng với chăm lo chính sách cán bộ.

Các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên gồm: Tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp, phát huy vai trò từng địa phương, cơ quan, đơn vị; Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan tham mưu về công tác cán bộ; xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ; Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, thực hành đạo đức công vụ và nghiêm chính chấp hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ; Tập trung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, có cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến, tận tụy phục vụ nhân dân; tạo động lực và áp lực để mọi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

 

Tin liên quan