Quảng Nam: Đẩy mạnh xây dựng xã thông minh và triển khai Tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh

Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh...

          UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 4821/UBND-KGVX về  đẩy mạnh xây dựng xã thông minh và triển khai Tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh

Tổ công nghệ số cộng đồng do UBND cấp xã quyết định thành lập. Mỗi xã sẽ thành lập 01 Tổ công nghệ số cộng đồng; mỗi thôn, khối phố thành lập 01 Tổ công nghệ số cộng đồng với những thành viên có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn để hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số

Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống, từ đó cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại thôn, khối phố.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn, theo dõi, giám sát và kiểm tra công tác chuyển đổi số cấp xã, triển khai Tổ công nghệ cộng đồng tại các địa phương, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho Tổ công nghệ cộng đồng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nền tảng số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, địa chỉ số trên địa bàn tỉnh…Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng chuyển đổi số cấp xã và hoạt động của Tổ công nghệ cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số và thành lập Tổ công nghệ cộng đồng, đảm bảo đến tháng 9/2022, 100% xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và 100% thôn, khối phố có Tổ công nghệ cộng đồng. UBND cấp xã phối hợp với các đơn vị liên quan, doanh nghiệp chuyển đổi số (VNPT, Viettel, FPT, Bưu điện tỉnh Quảng Nam,…) xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chuyển đổi số cấp xã phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động tại địa phương. Đồng thời, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện theo dõi, hướng dẫn việc xây dựng xã thông minh và triển khai Tổ công nghệ cộng đồng tại địa phương; báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 05 hằng tháng./.

                                                       

Tin liên quan