Liên kết phát triển du lịch giữa 3 địa phương Núi Thành, Tam Kỳ và Phú Ninh.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch liên kết phát triển du lịch giữa 3 địa phương Tam Kỳ, Núi Thành và Phú Ninh đến năm 2025.

       

          Mục đích của kế hoạch là tạo môi trường giao lưu, liên kết các doanh nghiệp du lịch trong vùng cùng nghiên cứu phát triển sản phẩm, đầu tư, khai thác dịch vụ du lịch. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện đến năm 2025 nhằm phát triển liên kết du lịch tại 3 địa phương đạt mục tiêu, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn. 
  Với yêu cầu đặt ra là hợp tác trên tinh thần tự nguyện, gắn kết, tương trợ, cùng phát triển; có bước đi thích hợp, theo từng giai đoạn, mục tiêu cụ thể, trên cơ sở lựa chọn những nội dung, lĩnh vực thiết thực, trọng điểm cho phát triển du lịch của các địa phương.                                                                
       Nội dung phối hợp phải được các địa phương xây dựng thành kế hoạch cụ thể, có mục tiêu rõ ràng, thời gian và bố trí kinh phí thực hiện.                      
  Kế hoạch cũng nêu rõ các nội dung hợp tác liên kết và thời gian, cơ quan chủ trì triển khai thực hiện các nội dung (công tác quản lý nhà nước về du lịch và công tác triển khai, đánh giá chương trình liên kết; phát triển nguồn nhân lực du lịch; phát triển sản phẩm, cơ sở hạ tầng du lịch; quảng bá xúc tiến du lịch).../.                                                                                                                                                                                   

Tin liên quan