Hội Cựu chiến binh xã Tam Tiến học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tam Tiến luôn phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực


        Trong nhiệm kỳ qua (2017- 2022) cán bộ, hội viên luôn đoàn kết gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, được Hội Cựu chiến binh huyện Núi Thành biểu dương khen ngợi đánh giá cao.                                                         5 năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Tam Tiến thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đã đề ra, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Hội đã kết nạp 13 hội viên mới. Hiện toàn xã có 150 hội viên. 100% cán bộ hội viên Cựu chiến binh được học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiệm kỳ qua, có 18 lượt hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận từ xã đến thôn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh xã Tam Tiến luôn phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, chung sức đồng lòng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Hội đã tham gia đóng góp các quỹ và các địa chỉ nhân đạo trên 70 triệu đồng, vận động hội viên ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, tặng nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, trạm y tế, chốt kiểm soát dịch, Hội cựu chiến binh Đà Nẵng và bà con TP Hồ Chí Minh với số tiền trên 20 triệu đồng. Cán bộ hội viên cựu chiến binh xã Tam Tiến luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương.       

             Đồng chí Phạm Văn Hiệu- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tam Tiến nhiệm kỳ 2022- 2027 cho biết: Cán bộ, hội viên hội Cựu chiến binh xã Tam Tiến luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương của Bác. Hội thường xuyên chăm bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng cho cán bộ hội viên trung thành, đoàn kết gương mẫu đổi mới. Các đồng chí luôn kiên định vững vàng quan điểm lập trường, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Tam Tiến phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm, hành động sai trái của các thế lực thù địch; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, chung tay xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.                                  
     Tại Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh huyện Núi Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027 vừa qua, Ông Nguyễn Thanh Xuân- Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện đã phát biểu chỉ đạo biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh xã Tam Tiến trong nhiệm kỳ qua. Cán bộ, hội viên đã nỗ lực học tập và làm theo tấm gương của Bác; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm đồng lòng xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.         
 Đồng chí mong muốn cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Tam Tiến tiếp tục kế thừa những kết quả đạt được và những kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, động viên CCB luôn phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội cựu chiến binh xã Tam Tiến chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh./.                                                                                     
                                                                                          

Tin liên quan