Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

.

DANH SÁCH

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

CỦA UBND HUYỆN NÚI THÀNH VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Kèm theo Công văn số 1515/UBND-VP, ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành)

TT

Đơn vị

Người phát ngôn và chức vụ

ĐT cơ quan

và di động

Hộp thư điện tử

1

UBND huyện Núi Thành

Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND Huyện

0916829202

02359702202

Sinhlv@quangnam.gov.vn

2

UBND thị trấn Núi Thành

Huỳnh Minh Cường, Chủ tịch UBND

0235.3871.477

0903541732

cuonghm@quangnam.gov.vn

3

UBND xã Tam Nghĩa

Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch UBND

0914246154

datnt@quangnam.gov.vn

4

UBND xã Tam Quang

Huỳnh Thị Mỹ Dung, Chủ tịch UBND

0354214496

dunghtm@quangnam.gov.vn

5

UBND xã Tam Hải

Nguyễn Công Tiến, Chủ tịch UBND

0988329172

tiennc@quangnam.gov.vn

6

UBND xã Tam Giang

Phạm Văn Châu, Chủ tịch UBND

0907095719

chaupv@quangnam.gov.vn

7

UBND xã Tam Mỹ Đông

Châu Ngọc Phúc, Chủ tịch UBND

0235.3871.582

0905.671.554

phucn@quangnam.gov.vn

8

UBND xã Tam Mỹ Tây

Phan Đình Dung, Chủ tịch UBND

0985534644

dungpd@quangnam.gov.vn

9

UBND xã Tam Hiệp

Nguyễn Thị Mỹ, Chủ tịch UBND

0383467567

mynt@quangnam.gov.vn

10

UBND xã Tam Trà

Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND

0235.3871.034

0385.955.080

binhnt@quangnam.gov.vn

11

UBND xã Tam Anh Nam

Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND

0973551072

truongtv@quangnam.gov.vn

12

UBND xã Tam Anh Bắc

Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch UBND

0235.3592.358

0914.782.167

lynv@quangnam.gov.vn

13

UBND xã Tam Xuân I

Nguyễn Anh Quân, Chủ tịch UBND

0235.3891.225

0914.054.221

quanna@quangnam.gov.vn

14

UBND xã Tam Xuân II

Trần Thanh Xuân, Chủ tịch UBND

0235.3591.335

01638.505.808

xuantt@quangnam.gov.vn

15

UBND xã Tam Hòa

Trương Công Bình, Chủ tịch UBND

0914470252

binhtc@quangnam.gov.vn

16

UBND xã Tam Tiến

Nguyễn Xuân Luận, Chủ tịch UBND

0987046428

luannx@quangnam.gov.vn

17

UBND xã Tam Thạnh

Vũ Hồng Phong, Chủ tịch UBND

0235.3892.779

0905.168.498

Tin liên quan