Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư khối 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành và ban hành quy định quản lý quy hoạch xây dựng Khu dân cư khối 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành

.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư khối 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành và ban hành quy định quản lý quy hoạch xây dựng Khu dân cư khối 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành: QD 5032 phê duyệt quy hoạch.pdf
Bảng vẽ: qhTMB su dung dat.pdf

Tin liên quan