Học tập và làm theo tấm gương của Bác là việc làm tự giác, thường xuyên...

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực công tác, đời sống, xã hội tại Núi Thành, Huyện ủy xác định đây là việc làm tự giác, thường xuyên thời gian tới...

Tạo chuyển biến...
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành đã tập trung chỉ đạo với nhiều nhiệm vụ, giải pháp khá toàn diện, sát thực, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như những chuyên đề hàng năm được các cấp ủy Đảng ỏ Núi Thành thực hiện nghiêm túc. Ông Đoàn Xuân Quang - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành chia sẻ: “Nhiều cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên gắn với thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt được phát huy, nhân rộng, góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, tạo tính lan tỏa làm chuyển biến tích cực mọi mặt trên tất cả các lĩnh vực công tác, đời sống, xã hội, nhất là công tac xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...”.

Thực tế cho thấy, qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trên địa bàn Núi Thành xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay đem lại hiệu quả. Cụ thể là công tác cải cách hành chính trong tổ chức đảng, chính quyền các cấp được đổi mới, phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân kịp thời, nghiêm túc. Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng các mô hình gắn với các cuộc vận động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Hũ gạo tình thương”, “heo đất tiết kiệm”, “Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”... Hay như Hội Cựu chiến binh huyện Núi Thành xây dựng 69 mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh, giúp 26 địa chỉ gia đình chính sách, người neo đơn... Xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện như Hội Chữ thập đỏ huyện Núi Thành, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tam Hòa, Hội người cao tuổi xã Tam Xuân 1, Chi bộ thôn Phú Nam Bắc (xã Tam Xuân 2)...Cá nhân có ông Huỳnh Hoàng (thôn Đông Xuân, xã Tam Giang), ông Nguyễn Quang Nam (Hội Đông y huyện), Trung úy Trần Thiên Trúc (Công an huyện)... Từ những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Núi Thành trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.
...Trở thành việc làm tự giác, thường xuyên
Huyện ủy Núi Thành xác định, năm 2018, tiếp tục quán triệt, học tập nghiêm túc chuyên đề: xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên một cách nghiêm túc, tiếp tục chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên sau khi học tập chuyên đề đều phải viết thu hoạch và xây dựng kế hoạch làm theo gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; quán triệt, học tập và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến với cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; có đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đồng thời làm cơ sở để cuối năm bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên.
Với đặc thù là vùng động lực kinh tế phía Đông Nam tỉnh, Huyện ủy Núi Thành đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng đơn vị, địa phương, đặc biệt là tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, công tác cán bộ... tạo phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”; 85 năm ngày thành lập Phủ ủy Tam Kỳ, 35 năm ngày thành lập huyện Núi Thành...
“Trong thời gian đến, Huyện ủy xác định: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận. tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn hội viên... Với tinh thần và quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là trên huyện làm trước, dưới xã, thị trấn, cơ quan, trường học làm sau; đảng viên làm trước, quần chúng nhân dân làm sau; trách nhiệm người đứng đầu phải nêu gương tự giác học tập, làm theo trước; đồng thời, Huyện ủy cũng kiểm tra, giám sát việc làm theo để đánh giá, nhận xét cán bộ - công chức – viên chức hàng năm và cả nhiệm kỳ” - Ông Nguyễn Tri Ấn – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy Núi Thành cho biết.

Tin liên quan