Đảng ủy xã Tam Giang phát động cuộc thi viết về tấm gương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Bác Hồ (19.5), Đảng ủy xã Tam Giang vừa tổ chức phát động cuộc thi viết về tấm gương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 19.5 đến ngày 18.11.2018. Đảng ủy xã Tam Giang sẽ tổng kết và trao giải vào cuối năm 2018.

Tin liên quan