Núi Thành triển khai xây dựng Cổng thôn tin điện tử cho các xã xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính của UBND tỉnh Quảng Nam, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cụ thể về tiêu chí 8 về thông tin – truyền thông;

UBND huyện Núi Thành sẽ triển khai xây dựng các phần mềm ứng dụng tích hợp trên cổng thôn tin điện tử phục vụ công tác quản lý nhà nước cho UBND các xã đang triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là : Tam Giang, Tam Nghĩa, Tam Tiến, Tam Anh Nam, Tam Mỹ Tây, Tam Quang, Tam Hải, riêng xã Tam Giang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017, đến năm 2018 toàn huyện phấn đấu đạt thêm 03 xã nông thôn mới: Tam Quang, Tam Anh Nam và Tam Nghĩa.
Một số phần mềm được tích hợp ngay trên Cổng thông điện tử cho các xã là: phần mềm quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; phần mềm một cửa điện tử; phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành công việc.
Việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành tại UBND các xã sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí và góp phần vào công tác cải cách hành chính tại địa phương./.

Tin liên quan