Những khó khăn khi xây dựng Nông thôn mới tại huyện Núi Thành

Huyện Núi Thành triển khai xây dựng Nông thôn mới từ năm 2011, đến nay đã có 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới đã được tỉnh công nhận là xã Tam Mỹ Đông, Tam Xuân I, Tam Xuân II và Tam Hòa. Xã Tam Giang đang phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2017, các xã Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Anh Nam phấn đấu về đích trong năm 2018.

Bên cạnh những thành quả đạt được, việc xây dựng nông thôn mới vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế nhất định. UBND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình đã quyết định giao nhiệm vụ thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia cho các phòng, ban và thành viện Ban Chỉ đạo huyện, tuy nhiên việc quan tâm của các phòng, ban và các thành viên huyện chưa được sâu sát trong công tác hướng dẫn, giúp đỡ xã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới; các thành viên Ban Chỉ đạo phân công đứng điểm tại các xã xây dựng nông thôn mới chưa có sự quan tâm xuyên suốt trong công tác chỉ đạo điều hành giúp xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Về phía xã, công tác tuyên truyền chưa sâu rộng đến toàn dân, các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đến với nhân dân chưa kịp thời, do đó nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của công cuộc xây dựng nông thôn mới chưa đầy đủ, gây khó khăn trong các cuộc vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới chưa nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, do đó giải ngân các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới thấp, công tác quyết toán các công trình còn chậm, cán bộ chuyên trách nông thôn mới cấp xã chưa có chiều sâu, chưa có sự phối hợp giữa các bộ phận với nhau.
Để công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, từ huyện đến xã. Các thành viên đứng điểm mỗi xã cần quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức làm việc với xã nhiều hơn để nắm bắt và có hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các xã trong quán trình xây dựng nông thôn mới. Cần mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức phụ trách nông thôn mới cấp huyện, cấp xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ngày một rõ nét hơn, với nhiều hình thức khác nhau và mang lại hiệu quả thiết thực./.

Tin liên quan