Bê tông hóa đường giao thông nông thôn: điểm sáng về xây dựng nông thôn mới tại huyện Núi Thành

Tính đến cuối năm 2016 toàn huyện đã làm được 329 km đường bê tông nông thôn. Tổng số tiền đầu tư cho chương trình là 243 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 147 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 96 tỷ đồng;

Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn huyện Núi Thành được thực hiện từ năm 2001 với mục tiêu bê tông hóa trên 80% đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhà nước hỗ trợ xi măng, ống cống, chi phí vận chuyển xi măng, ống cống và kinh phí phục vụ công tác quản lý; nhân dân tự nguyện tổ chức giải phóng mặt bằng, đóng góp vật liệu cát, sỏi, sức lao động, máy móc thiết bị khác (hoặc bằng tiền) để thi công xây dựng.
Xuất phát từ chủ trương đúng đắn, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn gắng với phong trào xây dựng nông thôn mới trở thành một phong trào rộng khắp toàn huyện. Qua công tác tuyên truyền, mỗi người dân đều hiểu được trách nhiệm bản thân, gia đình trong việc thực hiện bê tông hóa giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Việc huy động đóng góp của nhân dân trong phong trào làm đường bê tông được thôn, xóm, tổ dân phố công khai minh bạch. 
Trong quá trình thực hiện, huyện đã huy động được nhiều tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia ủng hộ đóng góp ngày công, kinh phí, vật liệu xây dựng, hiến đất để làm đường. 
Kết quả to lớn mà Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn mang lại chính là động lực cơ bản để phát triển nông thôn và là tiền đề để xây dựng chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại diện mạo mới cho vùng nông thôn, hoàn thành tiêu chí số 3 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Giao thông đã có những tác động trực tiếp và gián tiếp tới các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo hướng nhanh và bền vững. Từ đó, thị trường nông thôn được mở rộng, kích thích người nông dân tăng gia sản xuất, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thu nhập của các hộ dân tăng, đời sống được nâng lên, góp phần thắng lợi vào mục tiêu xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn. 
Xây dựng đường giao thông nông thôn không chỉ làm thay đổi hoàn toàn hệ thống giao thông nông thôn, đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho vùng nông thôn mà còn là động lực to lớn để phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết vùng, miền trong quá trình phát triển, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Tin liên quan