Quyết tâm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Núi Thành, giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, làng quê các xã trên địa bàn huyện Núi Thành đã có nhiều khởi sắc, hạ tầng được xây dựng đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Trong những đổi thay đó có sự đóng góp rất lớn của các tầng lớp nhân dân. Đến thời điểm này, huyện Núi Thành kết quả đánh giá các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia mới ban hành toàn huyện (15 xã) đạt 186/285 tiêu chí, tương ứng 65,26%, bình quân chung đạt 12,4 tiêu chí/xã, tăng so với cuối năm 2015: 0,74 tiêu chí; năm 2016: 0,27 tiêu chí. Trong đó: 
- Nhóm đạt chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 các xã: Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Hòa, Tam Mỹ Đông đạt 72/285 tiêu chí, tương ứng 25,26%, bình quân là 18 tiêu chí/ xã. 
- Nhóm xã đang phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 các xã: Tam Giang, Tam Nghĩa, Tam Anh Nam, Tam Quang, Tam Tiến, Tam Mỹ Tây và Tam Hải đạt 79/285 tiêu chí, tương ứng 27,72%, bình quân là 11,29 tiêu chí/ xã. 
- Nhóm các xã còn lại gồm Tam Anh Bắc, Tam Trà, Tam Thạnh, Tam Sơn phấn đấu đến năm 2020 đạt từ 15 tiêu chí trở lên. (Trong đó các tiêu chí ngoài kết cấu hạ tầng phải đạt 100%) đạt 35/285 tiêu chí, tương ứng 12,28%, bình quân là 8,75 tiêu chí/ xã.
Có được kết quả đó là nhờ sự đồng thuận giữa Đảng, Nhà nước với người dân trong phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm, sự gắn bó và ý thức trách nhiệm cao của nông dân với nông thôn, với cộng đồng. Có thể nói, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn là nhóm tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, nhưng việc phát huy vai trò gương mẫu của của các hộ dân trong hiến đất xây dựng hạ tầng nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi cho các xã trong việc huy động sức dân, đồng thời cũng tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua. Đúng như lời Bác đã dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. 
Xây dựng nông thôn mới đang làm cho bộ mặt nông thôn Núi Thành thay đổi nhiều hơn theo hướng “nông nghiệp phát triển, nông dân khá giả, nông thôn tiến bộ, nông hội vững mạnh”, góp phần thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", từng bước xây dựng huyện Núi Thành ngày càng thân thiện, văn minh, tiến bộ, giàu đẹp./.

Tin liên quan