Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng của Quy chế Giải thưởng khuyến học Võ Chí Công ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND huyện Núi Thành

.

Xem nội dung: QD 01.pdf

Tin liên quan