Câu đối cúng ông chuồng

.

Câu đối cúng ông chuồng
Hồi trước, dân gian có tục lệ cúng ông chuồng vào tháng 7. Ông chuồng là ông thần trông coi các chuồng heo, chuồng bò.
Năm nọ, bà Thủ Thiệm theo lệ, định đi chợ sắm sửa cúng. Thủ Thiệm can, nói rằng ông sẽ làm câu đối dán chuồng heo, hiệu nghiệm hơn cúng. Nói xong, Thủ Thiệm lấy bút nghiên, giấy điều vẩy nhụ kim viết ngay câu đối bằng chữ Hán gồm 14 chữ “trường”. Cả những người có học trong làng cũng không ai hiểu, Thủ Thiệm mới đọc:
- Trường trường, trưởng trưởng, trường trường trưởng
- Trưởng trưởng, trường trường, trưởng trưởng trường
(Chữ Hán “trường” với “trưởng” viết giống nhau, nhưng tùy nghĩa câu văn mà đọc trường hoặc trưởng)
Thủ Thiệm giải thích cho vợ: nuôi heo chỉ cần nó lớn và dài là tốt. Ông chuồng có giỏi thì cũng đến “dài dài lớn lớn” vậy thôi.

Thanh Kim (sưu tầm)

Tin liên quan