Tiêu chuẩn xét khen thưởng điển hình 03 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, ngày 07 tháng 4 năm 2014, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành ban hành Công văn số 197 về việc hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình 03 năm thực hiện Chỉ thị 03, trong đó quy định tiêu chuẩn xét khen thưởng như sau:

a) Đối với tập thể:
+ Triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đơn vị với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia.
+ Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, đem lại hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị (nêu cụ thể những chuyển biến rõ nét có sự so sánh trước và sau khi học tập đạo đức Hồ Chí Minh); nhân rộng gương điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
+ Xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (có bản tiêu chí làm theo của cơ quan, đơn vị kèm theo); làm tốt việc đăng ký nêu gương, làm theo của cán bộ, đảng viên và thực hiện có hiệu quả rõ nét.
+ Chi bộ, đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Cơ quan đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”; đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.(Lưu ý đây là một trong những tiêu chí để bình chọn, chứ không phải là tiêu chí quyết định).
b) Đối với cá nhân:
Là người đang trực tiếp lao động, sản xuất; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân đang lao động, công tác, học tập được bình chọn từ cơ sở.
+ Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
+ Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; có nhiều sáng kiến đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương.
+ Nếu là đảng viên phải có 2 năm liên tục được công nhận là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. ”.(Lưu ý đây là một trong những tiêu chí để bình chọn, chứ không phải là tiêu chí quyết định).
Lưu ý: Các tập thể, cá nhân đề nghị xét biểu dương, khen thưởng ngoài những tiêu chuẩn trên còn phải đảm bảo được cộng đồng dân cư đồng ý công nhận và thật sự tôn vinh, không nên lấy thành tích trong năm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể để đề nghị tuyên dương mà các nội dung trên là điều kiện bắt buộc phải có đối với tập thể, cá nhân để xét đề nghị./.

Văn Bảo

Tin liên quan