Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện Núi Thành có 13 chi bộ với 142 đảng viên. Xác định “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là cuộc vân động lớn, có ý nghĩa quan trọng, ngay sau khi có Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy và Huyện ủy, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai, quán tr

 Đảng bộ, Chi bộ tổ chức đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng thời thường xuyên triển khai các nội dung nầy trong các kỳ sinh hoạt, chọn một số chuyên đề, mẩu chuyện, cách làm hay, báo cáo nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Các chi bộ trực thuộc quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của Huyện ủy cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí Bí thư, Cấp ủy viên và cán bộ đảng viên trong đảng bộ xác định rõ ý thức, trách nhiệm thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thực hiện cuộc vận động “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ XX của Đảng bộ huyện Núi Thành và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan. Đảng bộ, chi bộ kịp thời biểu dương khen thưởng và rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động gắn với việc đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vần đề cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay”, Quy định 47 – QĐ/TƯ của BCHTW Đảng “Về những điều đảng viên không được làm” và Quy định 101-QĐ/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Chỉ thị số 24-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Ba năm qua, Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Núi Thành luôn chú trọng công tác tuyên truyền về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy và các chi bộ xây dựng các tiêu chí và quán triệt trong đảng ủy, chi bộ, cơ quan về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lồng ghép trong các đợt sinh hoạt định kỳ có tổ chức sinh hoạt chuyên đề làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Hàng tháng, nhất là định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm Đảng ủy, chi bộ tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua đó, Đảng ủy, Chi bộ chỉ ra những việc làm được, chưa làm được của tập thể, cá nhân để có hướng khắc phục.
3 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ đảng viên và người lao động trong Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Núi Thành đã nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác và bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm đối với công việc được giao của từng cán bộ đảng viên.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian đến, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Núi Thành tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách đồng bộ, thường xuyên và đạt hiệu quả trong toàn Đảng bộ.

Văn Phin

Tin liên quan