Thư viện huyện Núi Thành- 30 năm nhìn lại!

Thư viện huyện Núi Thành được thành lập năm 1985 theo Quyết định số/166-QĐ-UB ngày 20 tháng 3 năm 1985 của UBND huyện Núi Thành.

Với chức năng tiếp nhận, quản lý các loại sách, báo, văn học nghệ thuật... phục vụ yêu cầu bạn đọc, nhân dân địa phương, 28 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Thư viện đã góp phần cùng với sự phát triển chung của huyện nhà, từng bước đáp ứng nhu cầu đọc sách của nhân dân trong huyện.
Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo địa phương, thư viện luôn bố trí được nguồn kinh phí ổn định để bổ sung sách mới (20 triệu/ năm cho việc bổ sung sách mới, 25 triệu/ năm để bổ sung báo – tạp chí). Số lượng tài liệu trong thư viện nhờ vậy được tăng lên đáng kể. Đến nay kho sách thư viện hơn 10.000 bản; báo- tạp chí phong phú, hằng quý bổ sung 30 đầu báo- tạp chí các loại.
Công tác phục vụ bạn đọc tại chỗ ở Thư viện ngày càng được nâng cao về chất lượng, đi vào chiều sâu và phục vụ có hiệu quả. Số lượng bạn đọc đến với thư viện ngày càng tăng. Hằng năm, thư viện phục vụ 12.000 lượt bạn đọc tại chỗ.
Thư viện huyện thường xuyên chủ động xây dựng kế hoạch và tích cực thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai áp dụng thống nhất các chuẩn nghiệp vụ, phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền sách – báo, biên soạn thư mục chuyên đề và giới thiệu sách nhân các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị của địa phương... Vì vậy, hiệu quả hoạt động thư viện ngày càng được nâng cao, mang ý nghĩa xã hội trong việc xây dựng và phát triển phong trào văn hóa đọc, góp phần vào việc phát triển sự nghiệp văn hóa của huyện.
Trong thời gian đến, thư viện huyện sẽ phấn đấu từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng phù hợp với nhu cầu, tâm lý và tập quán sử dụng tài liệu của nhân dân địa phương, tích cực luân chuyển sách thích hợp đến các địa phương để mọi người dân đều có thể tiếp cận với tài liệu thư viện. Đặc biệt là việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, xử lý nghiệp vụ nhằm giúp cán bộ thư viện và bạn đọc tìm tin, xử lý tài liệu... hiệu quả hơn.
Gần 30 năm đi vào hoạt động, Thư viện huyện Núi Thành đã thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong việc giữ gìn và truyền bá tri thức, lịch sử, văn hóa của địa phương và dân tộc, cung cấp nguồn thông tin chính xác và có chất lượng giúp cho việc học tập, giải trí và phát triển của mọi tầng lớp nhân dân ở địa phương, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tương lai.

Thanh Thảo

Tin liên quan