Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Núi Thành thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Năm 2024, là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Núi Thành đã ban hành Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024, xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát và thời gian tiến hành cụ thể. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo quy định.

 

 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất, tổ chức kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên, trong đó cần lưu ý đến những tổ chức đảng có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, những nơi có vấn đề phức tạp, nổi cộm.

Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời báo cáo sơ kết, tổng kết các quy định về công tác kiểm tra, giám sát: sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng (2011 - 2025) và tổng kết xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025); kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát  nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo kiến nghị UBKT Tỉnh ủy xem xét trách nhiệm đối với 3 đảng viên có liên quan qua kiểm tra công tác bồi thường, GPMB tại Dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn giai đoạn 1 (đợt 2) đoạn qua địa bàn xã Tam Tiến. Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với 3 đảng viên theo Thông báo số 581-TB/UBKTTW, ngày 30/11/2023 của UBKT Trung ương. 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành triển khai quyết định kiểm tra đối với 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên; giám sát 03 tổ chức đảng và 05 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát: việc lãnh đạo thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 02/2021-NQ/HU, ngày 12/4/2021 của Huyện ủy Núi Thành về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chương trình hành động số 05-CTr/HU, ngày 31/12/2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

 

Hội nghị Đảng ủy xã Tam Anh Nam về giám sát tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị

Bên cạnh tham mưu Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Huyện uỷ thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình công tác và chức năng nhiệm vụ quy định. UBKT Huyện ủy triển khai kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên về thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ và chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính trong 6 tháng đầu năm. UBKT cơ sở đã kiểm tra đối với 07 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 6/6 tổ chức đảng; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng đối với 6/6 tổ chức đảng; tiến hành giám sát đối với 04 tổ chức đảng và 05 đảng viên; kiểm soát tài sản, thu nhập đối với 11 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống phục vụ công tác cán bộ đối với 69 đồng chí.

Trong 06 tháng qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật đối với 01 đảng viên với hình thức khiển trách. Cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên với các hình thức: khiển trách: 05, cảnh cáo 01, cách chức chi ủy viên: 02 (trong đó, Đảng ủy xử lý: 02, chi bộ xử lý: 06).

Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư thực hiện đảm bảo quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp nhận 01 đơn tố cáo do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển; UBKT Huyện ủy tiếp nhận 02 đơn tố cáo. Qua làm việc, người tố cáo không cung cấp được hồ sơ, chứng cứ có liên quan và xin rút đơn không tố cáo.

UBKT Huyện uỷ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn cấp uỷ, UBKT cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong 06 tháng đầu năm, cấp ủy cơ sở đã kiểm tra đối với 08 chi bộ, giám sát đối với 2 tổ chức đảng và 02 đảng viên trong việc lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp ủy cùng cấp, đã kiểm tra đối với 07 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Mau - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Núi Thành, 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo theo kế hoạch đề ra. UBKT Huyện ủy đã tham mưu giúp cấp ủy triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được kịp thời. Việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy và các cơ quan có liên quan đảm bảo theo quy chế đề ra. Các cấp ủy cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đúng theo kế hoạch đề ra.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở tập trung rà soát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; trong đó tập trung kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực. Kiểm tra, giám sát những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, như: công tác quản lý quy hoạch, đất đai; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đầu tư xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác tổ chức cán bộ...

 

Tin liên quan