Kết quả thực hiện  Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Núi Thành.

Ngày 14/10/2021, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết xác định, Công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt, lâu dài trong chiến lược xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam, đòi hỏi các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt trong quá trình thực hiện. CCHC phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc trên cơ sở ứng dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; cung cấp tối đa các dịch vụ tiện ích số cho người dân, doanh nghiệp theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, sử dụng. Xây dựng chính quyền liêm chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, chất lượng điều hành của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở.

          Tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và tổ chức khác tham gia một cách phù hợp vào hoạt động của cơ quan nhà nước, tương tác với cơ quan nhà nước để tăng cường tính minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng giải quyết
          Trong Nghị quyết cũng đã đặt ra mục tiêu:Tiếp tục đẩy mạnh CCHC theo hướng toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải trình. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có tư duy, khát vọng đổi mới, có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài, phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Núi Thành nói riêng, sau khi Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai học tập đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Chỉ đạo UBND huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Núi Thành giai đoạn 2021-2025 và các kế hoạch cải cách hành chính hằng năm để cụ thể hóa từng nội dung thực hiện trong năm, các kế hoạch đều xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành, giao từng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận cao của mọi tầng lớp nhân dân trong ủng hộ chính quyền các cấp triển khai tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Ngoài ra, huyện ủy thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trong việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn như cải cách TTHC; công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai minh bạch trong công tác quản lý tài chính công…

Dưới sự chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện đã tập trung thực hiện cải cách hành chính gồm các nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; công tác chỉ đạo điều hành.

Xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính. Để thực hiện điều này, huyện đã thực hiện tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện như: thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung, thay thể để triển khai thực hiện và niêm yết đảm bảo quy định.

Cùng với đó, Huyện đã từng bước xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, xây dựng thể chế, phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu công việc và truy cập thông tin, dữ liệu. Hiện nay, tất cả các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn đã được trang bị máy tính; 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp huyện và 100% cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn được bố trí máy tính để phục vụ công việc.Huyện đã triển khai Hội nghị truyền hình đến các xã, thị trấn, kết nối liên thông từ trung ương đến từng địa phương, do đó đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, góp phần cải cách hành chính, từng bước xây dựng Chính quyền số và nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngoài ra, huyện cũng đã tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trong tâm trong cải cách hành chính là thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; công vụ; tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử; Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phấn đấu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính phải được cập nhật và công khai đầy đủ, dễ khai thác sử dụng. Triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%. 

Với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện cải cách hành chính, năm 2022, huyện Núi Thành đứng vị trí thứ 4 trên toàn tỉnh trong việc thực hiện cải cách hành chính; năm 2023  huyện Núi Thành đã được tăng 1 bậc so với năm 2022, đứng vị trí thứ 3 trên toàn tỉnh trong về cải cách hành chính.

 

 

Tin liên quan