Triển khai Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

        UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 3928/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Thông tư này quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa gồm quản lý nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu; quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa. Đối tượng áp dụng bao gồm Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa…

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn nêu trên để phổ biến, áp dụng thực hiện Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo thẩm quyền; báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất về Bộ Khoa học và Công nghệ./.

 

Tin liên quan