Núi Thành được UBND tỉnh phân bổ gần 3,5 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

Ngày 23 tháng 5 năm 2024, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 1241/QĐ-UBND Về việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024.

 

Theo đó, UBND tỉnh phân bổ 33,430 tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó  13.430.000.000 đồng (Mười ba tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng), từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương bổ sung, để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, với các nhiệm vụ cụ thể như sau: Phân bổ thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ), số tiền: 4.380.000.000 đồng. Phân bổ thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (theo Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ), số tiền: 7.050.000.000 đồng. Phân bổ thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh (theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ), số tiền: 2.000.000.000 đồng. 

Và UBND tỉnh  bổ sung dự toán kinh phí năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương với tổng số tiền: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng), từ nguồn sự nghiệp kinh tế của ngân sách tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, cụ thể như sau: Hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới: 7.500.000.000 đồng. Hỗ trợ phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn: 1.000.000.000 đồng. Hỗ trợ thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện; phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh: 1.000.000.000 đồng. Hỗ trợ thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải theo nguyên lý tuần hoàn; tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở Việt Nam; xây dựng cộng đồng dân cư không rác thải nhựa: 1.000.000.000 đồng. Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn: 2.000.000.000 đồng. Hỗ trợ thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới: 2.000.000.000 đồng.  Hỗ trợ thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh: 1.500.000.000 đồng. 8. Hỗ trợ triển khai Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”: 1.000.000.000 đồng. Hỗ trợ triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”: 1.000.000.000 đồng.  Hỗ trợ chi vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”: 1.000.000.000 đồng. Hỗ trợ thí điểm và nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng, huy động người dân tham gia giám sát cộng đồng: 1.000.000.000 đồng.

Theo đó huyện Núi Thành được 3.432.000.000 đồng ( ba tỷ bốn trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn)./.

 

Tin liên quan