Thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 14/5/2024 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024-2025.

 

 

Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 6 ngành nghề kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024 - 2025 gồm: dịch vụ kế toán, dịch vụ thẩm định giá, lĩnh vực tài chính ngân hàng, lĩnh vực thuế, lĩnh vực hải quan, lĩnh vực chứng khoán.

Đối với dịch vụ kế toán, đẩy mạnh số hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ trên cơ sở khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện. Bãi bỏ trường thông tin ngày cấp, nơi cấp giấy tờ công dân tại mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Sửa đổi thành phần hồ sơ Bản sao chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo hướng như sau: “Bản sao chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên. Khi chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên đã được tích hợp trong Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác thì Bộ Tài chính có trách nhiệm khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác trên cơ sở trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật”.

Đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng, cắt giảm thành phần hồ sơ là bản sao phiếu lý lịch tư pháp để phù hợp với quy định về tiêu chuẩn và điều kiện đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp, giúp giảm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức. Sửa đổi trường thông tin về giấy tờ công dân tại mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, cụ thể thay thế cụm từ “Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số...” thành “Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu số…".

Đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực hải quan, Quyết định số 412/QĐ-TTg đơn giản hóa điều kiện thực hiện thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên theo hướng giảm yêu cầu về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong năm đối với chủ thể là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lý do hiện nay, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 97% số doanh nghiệp cả nước. Việc giảm yêu cầu về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong năm nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng...

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn số 3524/UBND-NCKS về tham mưu cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 14/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Theo công văn này, UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Tài chính theo dõi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được phê duyệt tại Quyết định số 412/QĐ-TTg nêu trên để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định.

 

Tin liên quan