Tổ chức rà soát, kiểm tra và điều chỉnh tên gọi, nội dung thuyết minh di tích trên địa bàn huyện Núi Thành

Qua rà soát và kiểm tra thực tế tại các di tích trên địa bàn tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận thấy tại một số di tích, việc sử dụng tên gọi trên bảng chỉ dẫn, bia di tích, bia lưu niệm… không đúng với tên gọi được ghi trong các Quyết định xếp hạng di tích; nội dung thuyết minh chưa chính xác với sự kiện, nhân vật lịch sử, đặc điểm di tích. Điều này đã làm ảnh hưởng đến ý nghĩa, giá trị của di tích.

 

          

          Thực hiện theo Công văn số Công văn số 477/SVHTTDL-QLVH ngày 28/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc rà soát, kiểm tra và điều chỉnh tên gọi, nội dung thuyết minh di tích, đồng thời  tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Núi Thành, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, kiểm tra và đề xuất điều chỉnh các bảng chỉ dẫn, bia di tích, bia lưu niệm… tại địa phương theo đúng tên gọi của di tích tại các Quyết định xếp hạng. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất bổ sung, hoàn chỉnh nội dung thuyết minh tại các điểm di tích đảm bảo chính xác về sự kiện, nhân vật lịch sử, đặc điểm của di tích.

 

Tin liên quan