Triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Bộ Chính trị

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và địa phương, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đạt được nhiều kết quả tích cực;

 

nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, gia đình và xã hội; tổ chức bộ máy, chính sách, nguồn lực, hệ thống y tế, giáo dục, vui chơi, giải trí, các dịch vụ xã hội được tăng cường, đáp ứng cơ bản yêu cầu chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; quyền trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gặp khó khăn trong cuộc sống được quan tâm. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong việc thực hiện các cam kết quốc tế liên quan đến trẻ em. 

Tuy nhiên, chính sách, pháp luật chưa đồng bộ, thiếu quy định cụ thể trong một số lĩnh vực; tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng, bị xâm hại, bạo lực, tai nạn, thương tích, đuối nước, vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, đáng lo ngại; việc tạo môi trường an toàn và công tác bảo vệ trẻ em chưa được quan tâm đúng mức. Hệ thống phúc lợi, dịch vụ xã hội cơ bản, thiết chế văn hoá, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao chưa rộng khắp, chưa bảo đảm tiếp cận cho trẻ em ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nguồn lực để thực hiện chủ trương, chính sách, mục tiêu còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước ở một số nơi, một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao; chưa ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh một số vụ việc xâm hại trẻ em nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 28-CT/TW về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, huyện ủy Núi Thành yêu cầu các cơ quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW đến từng cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong việc chung tay thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hai là, UBND huyện chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về trẻ em, triển khai đảm bảo chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác trẻ em; rà soát, đánh giá các tác động đến trẻ em trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật; lồng ghép, phân bổ nguồn lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong chính sách, pháp luật, chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Ba là, Hội đồng nhân dân huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan đến trẻ em. 

 

Tin liên quan