10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, trên địa bàn huyện Núi Thành

Trong những năm qua, tín dụng chính sách là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế địa phương.

 

 Để phát huy vai trò và nâng cao hơn nữa hiệu quả của tín dụng chính sách, ngày 22/11/2014, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đây là Chỉ thị rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo, ổn định cuôc sống, góp phần tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở nội dung Chỉ thị số 40 và Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 16/01/2015, Kết luận số 504/KL/TU ngày 27/8/2019, Công văn số 415/CV/TU ngày 19/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam và Kế hoạch số 75-KH/HU ngày 06/3/2015 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về nâng cao hiệu quả công tác tín dụng chính sách xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Huyện, ngày 18/5/2015, UBND huyện Núi Thành đã chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể huy động mọi nguồn lực tài chính và tổ chức chuyển tải kịp thời mọi nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Chính quyền địa phương luôn coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. Từ việc nêu cao tinh thần, trách nhiệm và nhận thức trong việc triển khai tín dụng chính sách, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH. UBND huyện Núi Thành luôn tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua cho NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, đào tạo nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Từ đó, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã có những chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện. Bên cạnh đó, UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo kịp thời kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) NHCSXH huyện; giao nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể cho từng thành viên của Ban đại diện. Từ đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt là việc cơ cấu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham gia BĐD-HĐQT NHCSXH huyện không chỉ nâng cao được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương mà những khó khăn, vướng mắc phát sinh được xử lý cụ thể ngay từ cấp cơ sở một cách kịp thời. Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn theo mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vốn cho vay những đơn vị có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao. Các cơ quan chức năng phối hợp tốt với NHCSXH nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; các tổ chức hội, đoàn thể đều có văn bản chỉ đạo cấp cơ sở về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; NHCSXH và tổ chức hội, đoàn thể các cấp đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau trong quản lý vốn tín dụng chính sách, thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ủy thác; thay đổi phương pháp tập huấn đối với cán bộ làm ủy thác, phân tích đánh giá những hạn chế trong công tác ủy thác để tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách trên địa bàn. 

Ngay từ những năm đầu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, UBND huyện luôn quan tâm ưu tiên dành một phần nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác sang NHCSXH huyện và tăng dần theo từng năm. Lũy kế số vốn ngân sách huyện chuyển sang đến 30/4/2024 đạt 12.271/11.820 triệu đồng (những năm gần đây như năm 2019 chuyển 700 triệu đồng, năm 2020 chuyển 1 tỷ đồng, năm 2021 chuyển 1 tỷ đồng, năm 2022 chuyển 1,5 tỷ đồng, năm 2023 chuyển 2 tỷ đồng và năm 2024 chuyển 3 tỷ đồng), tăng so với năm 2014 là 10.871 triệu đồng (tỷ lệ tăng 777%) nguồn vốn chủ yếu tập trung cho vay chương trình giải quyết việc làm theo NĐ 61 của Chính phủ. Bên cạnh nguồn vốn phân bổ từ tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn, các Hội, đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để huy động tiền gửi tiết kiệm trong Nhân dân để bổ sung nguồn vốn cho vay. Đến 30/4/2024, tổng nguồn vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm đạt 77.914 triệu đồng tăng 67.316 triệu đồng (735%) so với năm 2014.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW trên địa bàn huyện, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 666.783 triệu đồng, tăng so năm 2014: 401981 triệu đồng, tỷ lệ tăng 151,8%, (bình quân hàng năm tăng 15,18%), tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 657.532 triệu đồng, tăng 392.730 triệu đồng (+148,3%) so với 31/12/2014. Doang số cho vay 10 năm đạt 1.361 triệu đồng, tạo điều kiện cho 43.214 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống; trong đó có 1.226 lượt hộ nghèo và 5.972 lượt hộ cận nghèo; giúp  gần 6.825 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho 4.485 lao động; hơn 3.982 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; góp phần đầu tư xây dựng 34.408 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, và 205 căn nhà được cải tạo, xây mới theo NĐ 100 của Chính phủ... Hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, từ 7,91% năm 2014 giảm xuống còn 1,38 cuối năm 2023.

Một trong những điểm nổi bật của hoạt động NHCSXH thời gian qua là Điểm giao dịch xã cũng được cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể cấp xã và Nhân dân quan tâm tạo điều kiện trợ giúp về cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả và năng lực hoạt động; hiện nay, toàn huyện có 17 điểm giao dịch xã đặt tại trụ sở UBND các xã, thị trấn; hàng tháng, giao dịch vào ngày cố định đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận các chương trình ưu đãi của Chính phủ một cách thuận lợi, giảm chi phí tối đa cho người vay, đồng thời tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực thi tín dụng chính sách, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ kịp thời đến đúng với đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo đóng góp tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Với những kết quả đạt được, có thể thấy rằng Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các chính sách của Đảng và nhà nước đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả, hợp với ý Đảng, lòng dân, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, qua đó đã khẳng định NHCSXH là một định chế tài chính công thực hiện có hiệu lực, hiệu quả các chính sách xã hội của Chính phủ. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm hơn, chỉ đạo quyết liệt hơn, nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, chính trị của địa phương, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi và giám sát. 

Trong thời gian tới, để thực hiện thành công hơn nữa Chỉ thị 40-CT/TW; UBND huyện sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường chỉ đạo một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn; tập trung thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với chính quyền và các hội đoàn thể ở địa phương; 

Hai là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích; Định kỳ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng xã hội; sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị; kịp thời khen thưởng để động viên nhân tố tích cực, khắc phục những yếu kém, tồn tại để tổ chức thực hiện Chỉ thị tốt hơn cho những năm tiếp theo.

Ba là, Tiếp tục duy trì chất lượng tín dụng tại huyện Núi Thành ổn định và bền vững và đặc biệt, nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH huyện, lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH trên địa bàn thực hiện hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

Bốn là, Tiếp tục tham mưu HĐND huyện Núi Thành quan tâm cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương hàng năm để chuyển sang NHCSXH thực hiện cho vay với quy mô ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước, để phục vụ tốt mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.         

Năm là, Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Lồng ghép hiệu quả giữa cho vay và hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; xây dựng và nhân rộng các mô hình, dự án làm ăn hiệu quả, thoát nghèo bền vững

 

 

Tin liên quan