Kết quả thực hiện phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện.

  Ngày 11/01/2022 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định 101/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

 

         Để cụ thể hóa Kết luận 91-KL/TU, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu của chương trình nông thôn mới nhắm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

          Để thực hiện hiện phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới, huyện đã xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng các đề án để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Ngoài ra, huyện cũng triển khai thực hiện các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, với hệ thống canh tác bền vững và tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích cho từng vùng, từng loại cây trồng. 

Tiêu biêu như mô hình sản xuất nấm bào ngư, nấm linh chi và nấm mộc nhĩ khép kín cùa HTXNN Hoàng Hải Tam Quang, sử dụng công nghệ  dễ kiểm soát độ ẩm của môi trường nuôi; Mô hình trồng rau; Mô hình trồng rau thủy canh của HTX NN Dream Garden ứng dụng công nghệ cao kiểm soát hàm lượng dinh dưỡng của dung dịch thủy canh và nhu cầu dinh dưỡng cây trồng, tự động điều chỉnh phù hợp với sinh trưởng và phát triển của cây trồng; nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tự động của HTX nông nghiệp dược liệu Tam Anh Nam.

          Trên lĩnh vực thủy sản, nhiều mô hình nuôi tôm công nghệ cao cũng đã được ứng dụng tại các xã Tam Hải, Tam Giang, Tam Hòa. Bên cạnh đó, mô hình nuôi cua lột trong nhà cũng đã triển khai thí điểm tại xã Tam Giang của HTX Hoàng Tuấn, đây là mô hình dùng công nghệ bán tự động trong kiểm soát hàm lượng vi sinh của nguồn nước nuôi, hàm lượng hữu cơ hòa tan, ứng dụng chu trình ni tơ hóa và nitrat hóa để xử lý tuần hoàn nguồn nước nuôi, tách biệt hoàn toàn với môi trường bên ngoài nhằm giảm thiểu tối đa tác động của môi trường thiên nhiên đến điều kiện sinh trưởng và phát triển của con vật nuôi, bảo vệ môi trường. Mô hình bước đầu đã đem lại hiệu quả nhất định. Trong thời gian đến, huyện Núi Thành sẽ tiếp tục triển khai thực hiện trên diện tích rộng lớn hơn. 

          Ngoài ra, huyện cũng chú trọng đến công tác phát triển du lịch nông thôn, kết hợp hình thành các chuỗi liên kết giá trị như doanh nghiệp hóa các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của người nông dân, liên kết hóa trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều hợp tác xã ra đời, được đầu tư từ khâu sản xuất đến đảm bảo đầu ra thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện. Xây dựng các tour du lịch sinh thái, du lịch làng quê, làng nghề truyền thống, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng như Làng du lịch cộng đồng xã đảo Tam Hải, Làng du lịch sinh thái cộng đồng hố Giang Thơm và vườn cây ăn trái thôn Tú Mỹ. 

 

 

Tin liên quan