Huyện Núi Thành thông qua Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Bảo vệ môi trường, trong đó giải quyết chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện là nhiệm vụ cấp bách của các cấp, ngành, cần sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước và tham gia tích cực của các Hội Đoàn thể và toàn thể Nhân dân.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân loại rác tại nguồn, tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII đã thông qua Nghị quyết về Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Núi Thành đến năm 2025.

Với mục tiêu của Đề án là đến năm 2025 đạt được các mục tiêu: 100% người dân và đơn vị trên địa bàn huyện được trang bị kiến thức về phân loại, quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; hoàn thành cơ bản việc triển khai phân loại rác tại nguồn trên địa bàn 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện; phấn đấu 100% lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 95% lượng chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực nông thôn được thu gom, vận chuyển, xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định; đảm bảo tất cả các khu dân cư, khu đô thị có điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt được quy hoạch và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường, từng bước thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, tăng dần tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng, tái chế; đáp ứng đầy đủ phương tiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đạt yêu cầu kỹ thuật; không để rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, rò rỉ nước rỉ rác tại điểm tập kết, trên đường vận chuyển và sự cố làm ảnh hưởng đến môi trường tại các khu chứa và xử lý rác thải.

Các nhiệm vụ, giải pháp được Hội đồng nhân dân huyện đưa ra để thực hiện tốt nghị quyết gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Huyện bằng các hình thức thông qua các lớp tập huấn phân loại rác tại nguồn cho cán bộ quản lý môi trường, tập huấn nâng cao nhận thức về công tác quản lý CTRSH cho nhân dân, tập huấn môi trường cho các doanh nghiệp, xây dựng nội dung cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường; lồng ghép tuyên truyền với các hoạt động của thôn, xóm, các cuộc họp, các cuộc thi tìm hiểu về môi trường, thi văn nghệ và quy định về văn hóa như bổ sung tiêu chí bảo vệ môi trường vào đánh giá bình chọn gia đình văn hóa, thôn xóm văn hóa của xã… Đồng thời, lồng ghép trong các chương trình truyền thông về môi trường như: Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Ngày Môi trường thế giới, Bản tin Tài nguyên và Môi trường, đài phát thanh của xã, và thông qua các bài giảng về môi trường trong trường học. Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoàn thành xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung để đảm bảo môi trường sau khi được phân loại rác thải tại nguồn và thu gom về xử lý tập trung. 

UBND các xã, thị trấn tùy theo khả năng của từng địa phương mà tổ chức thực hiện, đảm bảo tuyên truyền cho người dân thực hiện, phấn đấu đến năm 2025, 100% người dân trên địa bàn huyện nắm được kiến thức về phân loại và triển khai việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn./.

 

 

 

Tin liên quan