Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

         Ngày 26/5/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đây là Chỉ thị rất kịp thời của Bộ Chính trị, là cơ sở để các cấp ủy đảng, chính quyền có hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan, đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của thực tiễn.

          Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức và công dân ngày càng được nâng lên; pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được hoàn thiện. Các cơ quan, tổ chức đã quan tâm tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường; đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

          Công tác tuyên truyền luôn được huyện ủy quan tâm triển khai thực hiện, kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW,  UBMTTQVN huyện tổ chức diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân trên địa bàn. Qua diễn đàn để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân; kịp phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết. Đã tổ chức 617 cuộc hội nghị tuyên truyền về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản có liên quan với khoảng 95.517 lượt người tham dự; cấp phát khoảng 10.988 tờ gấp, tài liệu pháp luật các loại và 700 tập sách pháp luật. Ngoài ra, việc tuyên truyền, phổ biến chủ yếu bằng hình thức tập huấn, hội nghị, tọa đàm; thông các cuộc hội nghị, họp giao ban, họp chi bộ, họp các đơn vị trực thuộc và thông qua trang thông tin điện tử của Huyện; tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh - truyền hình huyện, truyền thanh cơ sở, cấp phát tài liệu; công tác tuyên truyền pháp luật còn được lồng ghép trong các cuộc trợ giúp pháp lý và trong công tác hòa giải ở cơ sở. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức, đảng viên trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

          Công tác phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được quan tâm thực hiện, khi phát sinh việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Dân vận, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan có liên quan thống nhất cách thức xử lý và cử đại diện để tiếp xúc, thuyết phục đoàn đông người. Trưởng ban Tiếp công dân huyện và Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân; qua tiếp công dân nêu rõ mục đích, yêu cầu, chương trình, nội dung tiếp xúc và kết luận rõ những việc cần làm sau khi nghe đại diện người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày; đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng theo quy định. Cơ quan Công an huyện có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự công cộng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi kích động, gây rối an ninh trật tự, các hoạt động lợi dụng việc tập trung đông người để chụp ảnh, quay phim, đăng tải trên mạng xã hội nhằm mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng và hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước. Thường xuyên tổ chức đối thoại với công dân, qua đối thoại đã vận động, giải thích cho công dân hiểu rõ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quyền lợi của cá nhân được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; qua đối thoại nhiều trường hợp đã tự nguyện rút đơn; qua đó đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

          Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, toàn huyện đã tiếp 10.489 lượt với 11.732 người, 9.838 vụ việc, trong đó lãnh đạo tiếp 2.355 lượt với 2.830 người, 2.384 vụ việc; có 139 đoàn đông người với 1.126 người, 132 vụ việc, trong đó lãnh đạo tiếp 64 đoàn với 385 người, 64 vụ việc. Trong đó, Cấp huyện: tiếp 4.134 lượt với 4.588 người, 3.675 vụ việc, trong đó lãnh đạo tiếp 591 lượt với 723 người, 617 vụ việc; có 32 đoàn đông người với 363 người, 30 vụ việc, trong đó lãnh đạo tiếp 12 đoàn với 90 người, 12 vụ việc; Cấp xã: tiếp 6.355 lượt với 7.144 người, 6.163 vụ việc, trong đó lãnh đạo tiếp 1.764 lượt với 2.107 người, 1.767 vụ việc; có 107 đoàn đông người với 763 người, 102 vụ việc, trong đó lãnh đạo tiếp 52 đoàn với 295 người, 52 vụ việc.

          Trong thời gian đến, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW trên địa bàn cần thực hiện nghiêm các nhiệm vụ: Tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 25/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), đồng thời quán triệt, tuyên truyền phổ biến rộng rãi các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết đơn của công dân và thực hiện công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiệu cực; lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để các vụ việc đông người, phức tạp kéo dài, vượt cấp, không để phát sinh thành “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo; Có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, đối thoại và xử lý đơn của công dân; Tăng cường công tác phối hợp trong tham mưu, xử lý, giải quyết giữa các cơ quan chức năng để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành quy định về tiếp công dân và đối thoại trực tiếp với công dân; Tăng cường công tác phối hợp trong công tác tiếp công, giải quyết đơn; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác hòa giải; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Xác định rõ việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; Thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng.

        

Tin liên quan