Phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2025

Huyện Núi Thành bắt đầu xây dựng huyện Nông thôn mới vào năm 2021 và phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2025.

 

 

Đến thời điểm hiện tại, tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện 15/15 xã, đạt 272/285 tiêu chí đạt, chiếm 95,44% tăng 12,28% so với số tiêu chí 6 tháng đầu năm 2023; trong đó: xã rớt tiêu chí cao nhất 3 tiêu chí có 2 xã (Tam Hải, Tam Mỹ Tây), rớt 1-2 tiêu chí có 6 xã (Tam Xuân 1, Tam Anh Bắc, Tam Quang, Tam Hoà, Tam Tiến, Tam Trà), 7 xã đạt 19/19 tiêu chí (Tam Xuân 2, Tam Anh Nam, Tam Giang, Tam Nghĩa, Tam Mỹ Đông, Tam Thạnh, Tam Sơn).

Theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, qua đánh giá kết quả phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới đến nay, cụ thể qua các nội dung sau:

Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Có 15/15 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tuy nhiên để giữ tiêu chí 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới đòi hỏi sự nổ lực của các địa phương cần phải tập trung nhiệm vụ duy trì và nâng chuẩn từng tiêu chí, 

Có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025): 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 (Tam Xuân 2); hiện nay tiếp tục xây dưng 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (năm 2022 chuyển sang 2 xã Tam Giang và Tam Mỹ Đông; năm 2023: 1 xã Tam Anh Nam).

 Có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh: thị trấn Núi Thành đã đạt chuẩn đô thị văn minh và đang tiếp tục trong giai đoạn duy trì và nâng chuẩn.

Để hoàn thành mục tiêu Núi Thành đạt tiêu chuẩn Huyện nông thôn mới vào năm 2025, cần hoàn thành các nhiệm vụ sau: bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn trên địa bàn cấp huyện 19 tiêu chí/xã; phấn đấu xây dựng thành công xã NTM nâng cao đối với xã Tam Mỹ Tây và xã Tam Nghĩa; Tập trung duy trì và nâng cao xã NTM nâng cao Tam Anh Nam, từng bước phấn đấu xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu đối với xã Tam Anh Nam vào năm 2025; Phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao xã Tan Hải vào năm 2025; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn NTM là 15/15 xã đã đạt chuẩn NTM; 10 thôn/33 tổng số thôn dự kiến đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025; lập các thủ tục trình tỉnh thẩm tra huyện Nông thôn mới chậm nhất tháng 9 năm 2025 và trình Trung ương thẩm định tháng 12 năm 2025.

 

 

Tin liên quan