Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện Núi Thành năm 2024.

Chuyển đổi số là mục tiêu đồng thời cũng là giải pháp tối ưu, thiết thực trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, cải thiện và tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

 

 Năm 2024, huyện Núi Thành đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, phấn đấu đạt 85% hồ sơ công việc cấp huyện và 65% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% xã NTM năm 2024 đạt chuẩn Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; 100% số xã NTM nâng cao năm 2024 đạt chuẩn tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông; đạt chỉ tiêu 15.1, 15.2 của tiêu chí số 15 về Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao; 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của Tiêu chí số 9 về an ninh trật tự - hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; 100% đạt chỉ tiêu 9.2 của Tiêu chí số 9 về an ninh trật tự - hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao; triển khai thí điểm 01 mô hình xã thương mại điện tử trên địa bàn huyện để thực hiện nhân rộng; triển khai mới ít nhất 01 mô hình thôn nông thôn mới thông minh trên địa bàn.

Để thực hiện đạt kết quả mục tiêu đề ra,  trước hết, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ và cộng đồng dân cư; đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên nền tảng công nghệ số: các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, bản tin, chuyên đề, tài liệu; đẩy mạnh gắn kết và lồng ghép với hoạt động tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới. 

Nhiệm vụ tiếp theo là cần đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường thực hiện cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền số, đẩy mạnh việc cung cấp và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông, internet băng rộng; hỗ trợ người dân sử dụng thiết bị công nghệ thông tin (mạng wifi internet miễn phí khu vực trung tâm xã, các điểm sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng, điểm du lịch nông thôn,…), các nền tảng số. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý, điều hành các cấp (huyện, xã), đặc biệt là trong quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn và các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức triển khai, thông tin truyền thông, đào tạo và tập huấn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ huyện đến xã địa phương. Triển khai ứng dụng nền tảng quản lý trực tuyến thống nhất trong công tác: lập kế hoạch, thẩm định, xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ công tác quản lý, giám sát và đánh giá, phân hạng, sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn; giám sát chất lượng môi trường, quản lý các nguồn chất thải, chất ô nhiễm và cấp nước sạch nông thôn.

Một nhiệm vụ quan trọng khác nữa là thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn. Phối hợp với sở, ngành của tỉnh đẩy mạnh quá trình số hóa, xây dựng bản đồ số nông nghiệp nông thôn, cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực hiện quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác quảng bá, xúc tiến thương
mại, thương mại điện tử cho các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn. Ứng dụng trực tuyến, công nghệ thực tế ảo, tăng cường trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử cho các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số đầu tư, phát triển và cung cấp dịch vụ trực tuyến về y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, môi trường nông thôn ở các địa phương. Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích người dân sử dụng các nền tảng, dịch vụ số và kỹ năng an toàn, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế số, giáo dục số, sử dụng các mạng xã hội, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử và khai thác tiện ích, tài nguyên số trên Internet. Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện rà soát, đánh giá, hoàn thiện các nội dung tiêu chí về thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới đối với các huyện, xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đặc biệt, cần tập trung triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Triển khai thí điểm các mô hình xã, thôn nông thôn mới thông minh gắn với lĩnh vực nổi trội ở các địa phương (y tế, giáo dục, văn hóa, an ninh trật tự, cải cách hành chính, an ninh trật tự, du lịch nông thôn…), duy trì hiệu quả các xã, thôn đã được triển khai. Cấp huyện chủ động nhân rộng các mô hình thôn NTM thông minh cho các thôn khác trên địa bàn. Triển khai thí điểm mô hình xã thương mại điện tử, từ đó triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Tổ chức đánh giá Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho tất cả các xã đã đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh
để có kế hoạch chỉ đạo thực hiện cho phù hợp.

Nguồn vốn thực hiện là nguồn ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới năm 2024; nguồn ngân sách tỉnh bố trí thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới năm 2024 được phê duyệt; nguồn ngân sách cấp huyện, xã; nguồn vốn xã hội hoá, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, vốn huy động.

 

Tin liên quan