Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22/5 hằng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh

 

 

Tuần lễ Quốc gia năm 2024 với chủ đề “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”, thời gian thực hiện trong tháng 5/2024 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và bố trí nguồn ngân sách phù hợp để triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương như: Hội nghị, hội thảo, treo pano, băng rôn, phát tài liệu, tờ rơi với các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện đại chúng, cơ quan báo chí tại địa phương và mạng xã hội về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia năm 2024; các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh…/.

 

Tin liên quan